Departaments didàctics

Publicat el Dilluns, 21 Desembre 2015

 

Funcions dels departaments didàctics

Són competencies dels dep taments didactics:

1. Formul propostes a l'equip directiu i al claustre relatives a l'elaboració del projecte educatiu de l'institut, la programació general anual, el reglament de regim inte i el projecte de regim económic del centre.

2. Formular propostes a la comissió de coordinació pedagógica relatives a l'elaboració i modificació deis projectes curriculars d'etapa, i per a foment l'ús del valencia com a llengua vehicul en les arees corresponents.

3. Elaborar, abans del comenyament del curs academic, la pro­ gramació didactica deis ensenyaments corresponents a les arees, materies i móduls integrats en el departament, sota la coordinació i direcció del cap o de la cap d'aquest, i d'acord amb les directius generals establides per la comissió de coordinació pedagógica. La programació didactica incloura, per a cada etapa, els aspectes assenyalats en l' ticle 106 d'aquest reglament.

4. Promoure la investigació educativa i propos activitats de perfeccionament deis seus membres, necessaries per a actualitzar la metodologia i la practica didactica.

5. Col'laborar amb el departament d'orientació en la prevenció i detecció de problemes d'aprenentatge, programar i aplicar, en col'laboració amb el departament d'orientació, les adaptacions curriculars per als alumnes que ho necessiten i determin els con­ tinguts curriculars basics per a l'elaboració de programes indivi­ dualitzats de diversificació curricular.

6. Organitz i realitzar activitats complementaries en col-labo­ ració amb la direcció d'estudis.

7. Organitz i realitzar les proves necessaries per a l'alumnat de Batxillerat o de cicles formatius amb materies o móduls pen­ dents, així com altres proves per a l'obtenció de títols.

8. Resoldre, en primera instancia, les reclamacions derivades del procés d'avaluació que els alumnes formulen al departament i dictar els informes pertinents.

9. Elaborar al final del curs una memória en que s'avalue el desplegament de la pro amació didactica i els resultats obtinguts, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

10. Proposar materies optatives dependents del departament, que seran impartides pel professorat d'aquest.