Organigrama

Publicat el Diumenge, 20 Desembre 2015

 

L'IES s'estructura seguint la legislació vigent sobre funcionament i organització del centres de secundària en la que es fixen com a principals òrgans col·legiats: el Consell Escolar i les comissions que se’n deriven, el Claustre de professors/es i els departaments didàctics agrupats en la Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP).

A banda dels òrgans col·legiats hi ha altres càrrecs i grups de treball previstos en la mateixa legislació: director, cap d’estudis, sotsdirector, secretari, juntes d’avaluació de cada grup, junta de delegats i subdelegats, comissió de qualitat, etc.

Finalment, l’associació lligada al nostre centre l’AMPA de l’IES Ximén d’Urrea representa els pares i mares dels nostres alumnes